dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯในส่วนของ ตลท. และการปรับปรุง Governance ของกองทุนรวม

 

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมี 2 เรื่องที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เห็นว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 1) การยกร่างหลักการของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 1) เพื่อรองรับกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์จะเชื่อมโยงการซื้อขายกับตลาดอื่น การเตรียมโครงสร้างรองรับการมี trading venue อื่นเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม รวมถึงการยกระดับการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

 

                ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้ยกร่างหลักการของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1          การแก้ไขในประเด็นการกำกับตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรฐานสากล

ส่วนที่ 2          การแก้ไขในประเด็นการกำกับตลาดหลักทรัพย์ด้าน governance

ส่วนที่ 3          การแก้ไขเพื่อย้ายอำนาจการเปิดให้สมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอก
                                 ตลาดหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์มาอยู่ที่ ก.ล.ต.

ส่วนที่ 4          การแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการ ตลท. มีอำนาจเปิด access ให้ผู้อื่นนอกจาก บล.สมาชิกได้

ส่วนที่ 5          การแก้ไขเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยว
                                 กับการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ
scripless สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท

 

และ 2) การปรับปรุง governance ของกองทุนรวมและการขออนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน (เอกสารแนบ 3) เพื่อให้เอื้อต่อการมีผู้แทนที่เป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของ บลจ.และ

สามารถควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการจัดการได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของในกองทุนรวม ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้าง governance ของกองทุนรวมและการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 2 ประเด็น ดังนี้

1.      การปรับปรุงโครงสร้างกองทุน

2.      การปรับปรุงวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

 

IOD เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิก IOD จะได้มีส่วนร่วมให้ความเห็นในมุมมองของกรรมการบริษัทต่อการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และการปรับปรุง governance ดังกล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นที่

แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 4) และส่งกลับมาทาง e-mail: veerin@thai-iod.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 หากท่านมีข้อซักถามประการใด สามารถสอบถามได้ที่ คุณวีรินทร์ ศิริพันธ์ โทร. 0-2955-1155 ต่อ 308

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์