dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การวิจัยหัวข้อการเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย

 


...ตามที่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (คณะกรรมการ) ได้จัดทำรายงานการวิจัยหัวข้อการเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย ผลการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำ และการตัดสินใจในการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านบัญชี ของนักศึกษาที่จบจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ประกอบอาชีพด้านบัญชี และไม่ได้ประกอบอาชีพด้านบัญชี และเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงต่อวิชาชีพในระยะยาวของประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพของผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในครั้งนี้ ทำให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตและเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการด้านทรัพยากรบุคลากรด้านบัญชีของผู้ประกอบการ ในการที่จะจูงใจให้พนักงานด้านบัญชีมีความสนใจที่จะปฏิบัติงานด้านบัญชี เนื่องจากในแต่ละปีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ผลิตบัญชีบัณฑิตที่มีจำนวนรวมที่เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยต่อมาพบว่าตลาดแรงงานในประเทศไทยนั้นขาดแคลนบุคคลากรสายงานวิชาชีพบัญชี จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการฯ จัดทำโครงการวิจัยเพื่อสำรวจหาสาเหตุ ปัจจัย และอิทธิพล ที่ส่งผลระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานของบัญชีบัณฑิตไปยังสายงานอาชีพอื่น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวแก่สาธารณะ

Download/Pdf

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี