dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา 8 วิชาชีพกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2015

        เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.30 16.30 น. คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา 8 วิชาชีพกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2015 : โอกาส และการพัฒนา โดยได้ร่วมเสวนากับ แพทยสภา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ฯลฯ ซึ่งเป็นการเสวนาถามตอบในประเด็นเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็น และแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ในลักษณะของความพร้อมของสังคมไทย และคนไทยในการรับมือกับการเคลื่อนย้ายวิชาชีพบัญชีอาเซียนเข้ามาทำงานในไทย และวิชาชีพบัญชีไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคด้านภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ทั้งนี้ในงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้ารับฟัง ประกอบด้วย บุคลากรจากสาขาอาชีพต่างๆ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิต/นักศึกษา ประมาณ 60 คน

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี