dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่ ครั้งที่ 3

        เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีได้แสดงความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีคุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ คณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ร่วมแสดงความยินดี โดยมีผู้สอบบัญชีใหม่เข้าร่วมพิธีจำนวน 37 ราย จากผู้สอบบัญชีที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีในเดือนกันยายน พฤศจิกายน 2558 และ กุมภาพันธ์ 2559

        ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ พื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ เหรัญญิกและประธานคณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี