dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34 (3/2559)

 

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ครั้งที่ 34 (2/2559)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ

3 -  31 พฤษภาคม 2559

กำหนดการทดสอบ

การทดสอบครั้งที่ 34 (2/2559)

การบัญชี 1

วันเสาร์ที่       2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

การบัญชี 2

วันอาทิตย์ที่   3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)

การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่       9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

การสอบบัญชี 2

วันอาทิตย์ที่   10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

วันเสาร์ที่       16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

วันอาทิตย์ที่   17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

 

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือ แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  4. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 3 ถึง 31พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เท่านั้น

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

  • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2559  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  34(2/2559)
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
  • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
  • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

 

ประกาศฉบับที่  ๖/ ๒๕๕๙  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๓๔ (๒/๒๕๕๙)  คลิก

 

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

 

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี