dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ดอนเมือง

 

                ตามที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้สนับสนุนการใช้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีโครงการของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมใช้มาตรการดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วนั้น ในการนี้ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ดอนเมือง ของกรมการแพทย์ กองทัพอากาศ ได้สนับสนุนโครงการให้ใช้ข้อตกลงคุณธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยโรงพยาบาลดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายสวัสดิการของกองทัพอากาศและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลกองทัพอากาศ (สีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ

                โดยคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ ได้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งพิธีดังลงนามมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลกองทัพอากาศ (สีกัน) โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งการจัดพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

  • พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โดยการลงนาม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ (2) ผู้สังเกตการณ์โครงการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย คุณสมชาติ เจศรีชัย , คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี , ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ และ 3) ผู้แทนเอกชนที่ได้รับการประมูลงานจัดสร้างโรงพยาบาล ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อประการเจตนารมณ์สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) และ คุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการลงนาม

  • โรงพยาบาลกองทัพอากาศ (สีกัน) เพื่อเป็นการขยายการให้บริการทางการแพทย์แก่บุคคลากรของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไป มีการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง การผ่าตัดฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลรักษาโรคเรื้อรังและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างครบวงจร อยู่บนพื้นที่อาคาร 8 ชั้น ขนาด 150 เตียง ทั้งนี้ การบริการอยู่บนค่านิยมหลักขององค์กรและเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งการก่อสร้างสถานที่ดังกล่าว กองทัพอากาศ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล พ.ศ. 2558 จำนวน 950 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วัน โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในปี 2561


 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี