dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้าร่วมพิธีจำนวน 32 ราย โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายประสัณห์  เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวแสดงความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

 

   
   

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี