dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเชิญสัมมนาพิจารณ์ เรื่อง ร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม "Pack5" article

 

 


ขอเชิญสัมมนาพิจารณ์
ร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม "Pack 5"
(ปรับปรุง 2559)


วันที่ 28 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00-12.15 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

        มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มงบการเงินรวม Pack 5 ได้แก่ TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, TAS 27 และ TAS 28 (Pack 5) ได้มีการปรับปรุง ในปี 2559 เพื่อให้มีความชัดเจนในบางเรื่อง เช่น การซื้อส่วนได้เสียของกิจการที่ดำเนินงานร่วมกันที่เป็นไปตามคำนิยามว่าธุรกิจให้ถือปฏิบัติตาม TFRS 3 และการอนุญาตเพิ่มเติมให้กรณีกิจการที่ไม่ได้เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (IE) ที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น IE กิจการดังกล่าวอาจใช้วิธีส่วนได้เสียโดยยังคงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (FV) ที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ ใช้อยู่สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ  และการมีทางเลือกเพิ่มเติมบนงบการเงินเฉพาะกิจการให้ใช้วิธีส่วนได้เสีย

        คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี อยู่ระหว่างจัดทำ มาตรฐานฯ กลุ่มดังกล่าว เพื่อนำมาประกาศใช้ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาพิจารณ์รับฟังสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม (PACK 5) และร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าว

เอกสารประกอบ


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ PACK 5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click!!


 

 

 


 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี