dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR


          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย
Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR ให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ

โดยการทดสอบนี้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว หรือจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้ เหมาะกับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ต้องการจะทดสอบ เพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบัน  ทั้งนี้ ลักษณะข้อสอบการทดสอบแบ่งเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกกำหนดให้ผู้เข้าทดสอบจัดทำงบการเงินรวมเป็นข้อบังคับ สำหรับส่วนที่สองเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่นๆโดยผู้เข้าทดสอบสามารถเลือกที่จะทำ 3 ข้อจากจำนวนทั้งหมด 4 ข้อ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์  กรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบด้วยกันทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวเกษริน แซ่ตัน, นายนิว หาญภักดี, นายธเนศ เฮงตระกูลสิน และนายวศิน ทรรศนียศิลป์ สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาวิชาชีพบัญชีต่อไป

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี