dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
National Accounting Council ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบสภาวิชาชีพบัญชี

           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยเลขาธิการ National Accounting Council ราชอาณาจักรกัมพูชา และทีม เข้าพบคณะผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี นำโดยคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย รวมถึงการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี เป็นต้น 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี