dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 105 และ 107 (ปรับปรุง 2559)

 

 

การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 104  105 และ 107 (ปรับปรุง 2559)

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.15 น.
ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา คลิก 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี