dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ASEAN Federation of Accountants (AFA) ออกรายงานประจำปี สำหรับปี 2015

 

             ในรายงานประจำปี 2015   AFA ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงของวิชาชีพบัญชีใน
ภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ในปี 2015 ยังได้ริเริ่มโครงการ AFA Task Forces โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาความสามารถขององค์กรวิชาชีพบัญชีในอาเซียนให้เทียบเท่ากันและส่งเสริมขีดความสามารถของนักบัญชีวิชาชีพของอาเซียน

สามารถอ่านรายงานประจำปี คลิก 


เกี่ยวกับ ASEAN Federation of Accountants (AFA) …
AFA เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกหลักเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่
ประเทศบรูไน – The Brunei Darussalam Institute of Certified Public
Accountants (BICPA)
ประเทศกัมพูชา – Kampuchea Institute of Certified Public Accountants  and Auditors (KICPAA)
ประเทศอินโดนีเซีย – Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
ประเทศลาว – Lao Chamber of Professional Accountants And Auditors (LCPAA)
ประเทศเมียนมาร์ – Myanmar Accountancy Council (MAC) Union of Myanmar
ประเทศฟิลิปปินส์ – Philippines Institute of Certified Public  Accountants (PICPA)
ประเทศสิงคโปร์ – Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)
ประเทศไทย – Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)
ประเทศเวียดนาม – Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA)
และมีสมาชิกสมทบ ได้แก่
Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA),
Certified Practising Accountants (CPA Australia),  
Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ),
Institute of Chartered Accountants in England & Wales  (ICEAW),
Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) , และ
Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA)

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี