dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ยกเลิก!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 5


แจ้งยกเลิก
!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ
(
Train the trainer) รุ่นที่ 5

 

ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบให้จัดโครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 5  ภายใต้เงื่อนไข คือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการจัดโครงการอบรม หากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 40 ท่าน/Module

สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดรับสมัครอาจารย์สอนวิชาบัญชีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559    และปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว

          ปรากฏว่าได้รับแบบตอบรับจากสถาบันการศึกษาจำนวน 25 สถาบัน โดยมีอาจารย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมใน Module 1 จำนวน 36 คน และ Module 2 จำนวน 30 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรไม่ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวในปี 2559   

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ยังคงเห็นประโยชน์ของโครงการดังกล่าวในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับอาจารย์บัญชีและสถาบันการศึกษา จึงยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอีกครั้งในปี 2560  โดยฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจะประกาศและแจ้งกำหนดการอบรมอีกครั้งในปี 2560 ทั้งนี้โดยให้สิทธิสำหรับสถาบันที่แจ้งความประสงค์มาในรุ่นนี้เป็นอันดับแรก

 

ขอบพระคุณในความร่วมมือ และขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี โทรศัพท์ 0-2685-2570

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี