dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดงาน Audit Committee Forum 2016

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  จัดงาน Audit Committee Forum 2016 “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

       ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมพร้อมบรรยายโดยให้แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยเฉพาะในส่วนการรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter – KAM) ซึ่งได้รับเกียรติจาก
คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (Partner – Assurance Service บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี) 
บรรยายในหัวข้อ “The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters” และคุณวารุณี ปรีดานนท์ (Partner – Governance, Risk and Internal Audit Services บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี) บรรยายในหัวข้อ “How Internal Control Help Mitigate Key Audit Matter”

        

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี