dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดการสัมมนา “ก้าวสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน”

             เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ มาบรรยายในหัวข้อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC และการเตรียมตัวเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือที่เรียกว่า “ASEAN Chartered Professional Accountant : ASEAN CPA” ที่ได้รับการยอมรับในอาเซียน

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย โดยได้รับเกีรติจาก คุณศิริรัฐ โชติเวชการ นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ คุณภาสิน จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผศ.ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาชการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเป็นนักวิจัยให้กับโครงการวิจัยเรื่องความพร้อมในการแข่งขันของผุ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสภาวิชาชีพบัญชี และดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์อาเซียน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนา การเสวนานี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างสูง เช่น แนวโน้มการทำบัญชีในอนาคต รูปแบบของโรงงานบัญชี การทำบัญชีบนระบบ Cloud Base ข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม 200 ท่าน และทางสภาวิชาชีพบัญชีได้เห็นความสำคัญที่จะจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเช่นนี้อีกในส่วนภูมิภาค ประมาณเดือนกันยายน และในกรุงเทพอีกครั้งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  แล้วรอติดตามกันอีกนะคะ

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี