dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 นำโดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 458 คน แบ่งเป็น สมาชิกสามัญจำนวน 449 ท่าน สมาชิกวิสามัญและสบทบจำนวน 9 ท่าน โดยมีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558

วาระที่ 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559

วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

การประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี สภาวิชาชีพบัญชี ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้


 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี