dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4

   เริ่มต้นขึ้นแล้ว... สำหรับโครงการ การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุนรุ่นที่ 4 โครงการต่อเนื่องที่สภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สอบบัญชีให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ พร้อมรับการสอบทานจากสำนักงาน กลต. ในการขอรับความเห็นชอบในการเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน อันเป็นการเตรียมผู้สอบบัญชีให้เพียงพอและรองรับการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน

   รุ่นที่ 4 นี้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนเข้าร่วมโครงการ มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 4 วัน ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 31 คนจาก 17 สำนักงาน โดยวันแรกได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา และได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ถึงเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงสรุปข้อสังเกตที่พบจากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีที่ผ่านมา และคุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตาม TSQC1 และความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

โครงการนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2557 มีผู้สอบบัญชีทั้งจากสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนและสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนเข้าร่วม 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 121 คน จาก 60 สำนักงาน

 

ข่าวดี!!! สภาวิชาชีพบัญชีกำลังพิจารณาจัดโครงการฯ รุ่นที่ 5 ในช่วงปลายปี 2559 นี้ สำหรับผู้สอบบัญชีทั่วไป หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กลต.) สามารถแจ้งความประสงค์โดย  
ระบุชื่อ เลขทะเบียนใบอนุญาต และสำนักงานที่สังกัด มาที่
tsqc1@fap.or.th  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะได้ส่งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ รุ่นที่ 5 ให้ท่านทราบ

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี