dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเชิงวิชาการ การอบรมให้ความรู้กับทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพบัญชี

        พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชียังได้ร่วมพิธีเปิดป้ายสภาวิชาชีพบัญชี สาขาชลบุรี โดยทางคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อเป็นที่ตั้งของสภาวิชาชีพบัญชี สาขาชลบุรีอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการใหม่มาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอาคารใหม่ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

        นอกจากนี้ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชียังได้บรรยายให้ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษากว่า 70 คน โดยเป็นการบรรยายในเรื่อง บทบาทนักบัญชีในยุคหลังการเปิดการค้าเสรีอาเซียน

        การดำเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้น ในการช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือ รวมถึงสร้างแนวทางการดำเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืน

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี