dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 35 (3/2559) article

 

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ครั้งที่ 35 (3/2559) 

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ

1 -  30 กันยายน 2559

กำหนดการทดสอบ

การทดสอบครั้งที่ 35 (3/2559)

การบัญชี 1

วันเสาร์ที่     5    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

การบัญชี 2

วันอาทิตย์ที่ 6    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)

การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่     12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

การสอบบัญชี 2

วันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

วันเสาร์ที่     19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559


วิธีการสมัครสอบ

 1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th

 2. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป

 3. ผู้ที่เคยสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินการสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ตามวันรับสมัครสอบ

 4. การชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบครั้งแรกและผู้ที่เคยสมัครสอบ  เมื่อดำเนินการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาแล้ว ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิตหรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  โดยต้องดำเนินการชำระตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น.
  ของวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เท่านั้น                    

*** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด***

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

 • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับ       วิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2559  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  35(3/2559)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
 • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
 • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

 

ประกาศฉบับที่  ๒๑/ ๒๕๕๙  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๓๕ (๓/๒๕๕๙)  คลิก
 
 ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ
         •  วิชาการบัญชี 1

         •  วิชาการบัญชี 2

         •  วิชาการสอบบัญชี 1 

         •  วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)

         •  วิชาการสอบบัญชี 2

         •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

         •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 

         •  วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

 

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)


ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ

 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี