dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดโครงการเปิดบ้านสภา ( FAP Open House) ครั้งที่ 4/2559

    เมื่อวันศุกร์ที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดบ้านสภา (FAP Open House) ครั้งที่ 4/2559 เปิดให้สถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูการดำเนินงานของสภาฯ โดยในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 2 สถาบัน ได้แก่  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งและมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนทั้งสิ้น  130 คน  ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณกิตติพงษ์ เลิศอนันต์  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและกำกับดูแลผู้จัดการอบรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี และบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชี เพื่อเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคต

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี