dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ กลุ่มรหัส 800 รวม 3 ฉบับ

        สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี กลุ่มรหัส 800 (ปรับปรุง) รวม 3 ฉบับ ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ ดังนี้

        การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ปรับปรุงแนวทางการนำเสนอรายงานตามแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 
Add