dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) ครั้งที่ 6 (1/2559)

 

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 6 (1/2559) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
มีผู้เข้าทดสอบจำนวน
21 ราย  ผ่านการทดสอบ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 ของจำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งหมด

  

 

ลำดับ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ชื่อ - สกุล
1 - นายณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์
2 - นายณัฐพงษ์ มงคลปัถย์
3 11074 นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู
4 - นางนราภรณ์ ไชยรัตน์

 

สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (
Dip TFR) 
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. 
และจัดทดสอบครั้งที่ 
7 (2/2559) 
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 685-2578 (คุณปัญญรส)

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ Dip TFR ครั้งที่ 7

   

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี