dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ความท้าทายของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

        ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ความท้าทายของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

        ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย และชั่วโมง CPD อยู่ระหว่างการพิจารณา)

ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้โดย Click

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี