dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Learn & Test for CPD ครั้งที่ 1/2559 article

       สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้จัดการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี “Learn & Test for CPD” ครั้งที่ 1/2559เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-17.00 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

ผู้สมัครเข้าทดสอบ จำนวน 89 ราย
ผู้เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 84 ราย คิดเป็น 94.38%

ผ่านการทดสอบ
(จากคะแนนร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ)

จำนวน 55 ราย คิดเป็น 65.47%
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 100 คะแนน คิดเป็น 83.33%
ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยสุด 44 คะแนน คิดเป็น 36.67%

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

 


ประมวลภาพ
   
   

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี