dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Self-Study CPD ครั้งที่ 3/2559

        สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้จัดการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง  (Self-Study CPD) 
ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-17.00 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

ผู้สมัครเข้าทดสอบ จำนวน 7 ราย
ผู้เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 6 ราย คิดเป็น 100%

ผ่านการทดสอบ
(จากคะแนนร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ)

จำนวน 6 ราย คิดเป็น 100%
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 99 คะแนน คิดเป็น 82.50%
ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยสุด 82 คะแนน คิดเป็น 68.33%
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Self-Study CPD

 


ประมวลภาพ

 
   
   
   

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี