dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดเสวนา article

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย Challenging of practitioner on Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism” โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.หญิงสุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบ เป็นผู้ร่วมเสวนา

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ทั้งนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี รศ.ดร.วิรัช
อภิเมธีธำรง อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี คุณสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ คุณปราณี ภาษีผล ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ และคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี