dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

 


ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 

 


          สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อ
สอบคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7) ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา และสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา 

 

สามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

      - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

      - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5

 
 

 

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์