dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ article
         
            เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.00
น. จะมีการจัดการประชุมสัมมนาพิจารณ์
หัวข้อเรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่
(Learning Outcomes – Based International Education Standards) ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

  IES 2 ฉบับภาษาไทย
  IES 2 ฉบับภาษาอังกฤษ
  IES 3 ฉบับภาษาไทย
  IES 3 ฉบับภาษาอังกฤษ
  IES 4 ฉบับภาษาอังกฤษ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี