dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot




ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Learn & Test for CPD ครั้งที่ 2/2559

       สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้จัดการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี “Learn & Test for CPD” ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00 - 17.00 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

ผู้สมัครเข้าทดสอบ จำนวน 81 ราย
ผู้เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 79 ราย คิดเป็น 97.53%

ผ่านการทดสอบ
(จากคะแนนร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ)

จำนวน 53 ราย คิดเป็น 67.09%
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 99 คะแนน คิดเป็น 82.50%
ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยสุด 40 คะแนน คิดเป็น 33.33%

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

 


ประมวลภาพ
   
   

 




ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี