dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Self-Study CPD ครั้งที่ 4/2559

        สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้จัดการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง  (Self-Study CPD) 
ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00 - 17.00 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

ผู้สมัครเข้าทดสอบ จำนวน 19 ราย
ผู้เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 18 ราย คิดเป็น 94.74%

ผ่านการทดสอบ
(จากคะแนนร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ)

จำนวน 13 ราย คิดเป็น 72.22%
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 105 คะแนน คิดเป็น 87.50%
ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยสุด 33 คะแนน คิดเป็น 27.50%
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Self-Study CPD

 


ประมวลภาพ
   
   
   

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี