dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กำหนดการไว้ทุกข์

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง กำหนดการไว้ทุกข์

       ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศให้กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ไว้ทุกข์มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

                 สำหรับการแต่งกายเพื่อไว้ทุกข์ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

                ๑. ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีดำ

                ๒. ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้สามารถเลือกพิจารณาแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีดำ หรือแต่งกายด้วยชุดสีพื้น สุภาพ และติดริบบิ้นสัญลักษณ์สีดำทดแทนการสวมใส่ชุดสีขาวหรือชุดสีดำตามความเหมาะสม                              ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙
                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี