dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก World Bank Thailand

 

      World Bank Thailand ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Financial Management Short Term Consultant โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติไปที่ Ms. Poonyanuch Chulsukon ผ่านทางอีเมล์ pchockanapitaksa@worldbank.org  หรือ Ms. Piathida Poonprasit ผ่านทางอีเมล์ piathida@worldbank.org

รายละเอียดตำแหน่งงานและการรับสมัคร คลิก

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์