dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 35 (3/2559)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  
35 (3/2559)

 

วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 
ทดสอบวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559  (Click)

 

วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 
ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (Click)

หมายเหตุ   เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ ในการทดสอบครั้งนี้จะใช้อาคารเรียนใหม่เป็นห้องทดสอบ จึงขอให้ผู้เข้าทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัวและโปรดศึกษาแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (Click)

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น. 
(ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.)
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี