dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 29 สภาวิชาชีพบัญชีประกาศมาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 ฉบับปรับปรุง

        มาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 ทั้งสิ้น 3 ฉบับ ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ

 

        การปรับปรุงเป็นการระบุแนวทางการนำเสนอรายงานตามแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 สำหรับงานสอบบัญชีอื่นตามขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 เช่น การนำเสนอวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เป็นต้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการปรับปรุงได้จากมาตรฐานข้างต้น

 
Add