dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot




สภาฯ ให้การสนับสนุนศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน ในโครงการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) ได้มาจัดอบรมสัมมนาที่สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้การสนับสนุนในเรื่องสถานที่ และเป็นองค์กรหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ CBCE

ศูนย์ CBCE จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยถือเป็นการรวมผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการของไทยให้เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

            ขณะนี้ ศูนย์ CBCE ได้มีการเปิดรับสมัครบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 ไปแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดกรองบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก โดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะที่ปรึกษา ก็จะร่วมสัมภาษณ์บริษัทต่างๆด้วยเช่นกัน คาดว่าในเดือนธันวาคม 2559 ศูนย์ CBCE จะประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ CBCE สามารถติดตามได้ที่ http://www.thailca.com/cbce/




 




ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี