dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
รายละเอียดตัวอย่างข้อสอบและข้อสังเกต โครงการ Dip TFR ครั้งที่ 6 article

        ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ครั้งที่ 6 (1/2559) เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจนักบัญชีไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) เมื่ออาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี นั้น

        การทดสอบครั้งนี้มีเข้าร่วมทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน ผ่านการทดสอบจำนวน 4 ท่าน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี จึงเห็นควรให้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบพร้อมข้อสังเกตครั้งที่ 6  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าทดสอบในครั้งต่อไปรวมทั้งผู้ที่สนใจ

        ในปี 2559 นี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดทดสอบโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 (2/2559) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 13.00 น. โดยจะมีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบในหัวข้อการจัดทำงบการเงินสำหรับกลุ่มกิจการให้แก่ผู้เข้าทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 9.00 16.30 น. ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.fap.or.th หรือ www.facebook.com/FAP.FAMILY

ดาวน์โหลดเอกสาร 

(1) ตัวอย่างข้อสอบพร้อมข้อสังเกตครั้งที่ 6 (1/2559) >> Click

(2) ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ Dip TFR ครั้งที่ 7 (2/2559) >> Click

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี