dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ “ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี”

        การสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มีมาตรฐานวิชาชีพทัดเทียมระดับสากล ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจ >> https://goo.gl/YxOkms

สำรวจโดย : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี