dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ article

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 9 แห่ง ให้มีแนวปฏิบัติในการตอบหนังสือยืนยันยอดของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินเท่านั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของกิจการ

        อนึ่ง คุณแน่งน้อย และผศ.ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ได้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับสมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ในเรื่องนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี