dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การสัมมนาพิจารณ์สร้างความพร้อมร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 

        หลังจากที่มีการรอคอยติดตามกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลาย ๆ ท่านคงได้ยิน ข่าวมาบ้างแล้วว่าประเทศไทยจะนำมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาประกาศใช้ ในปี 2562 โดยมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยมาตรฐานหลักๆ ได้แก่ TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32 เมื่อมาตรฐานฯ กลุ่มนี้นำมาใช้ในประเทศไทยจะกระทบต่อรายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอย่างไรบ้าง หากพิจารณาเพียงชื่อกลุ่มมาตรฐาน คือ เครื่องมือทางการเงิน หลายท่านคงคิดว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ คงมีเพียงธุรกิจสถาบันการเงินแต่แท้จริงแล้วธุรกิจที่ได้รับผลกระทบยังรวมไปถึงธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัยด้วย เนื่องจากมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ ทางการเงินออกมาเพื่อกำหนดถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชี ได้แก่ การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การกันเงินสำรองขาดทุนด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินและ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงให้สะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) รูปแบบการบริหารสินทรัพย์และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการ อย่างชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นจากมาตรฐานเดิม ที่ประเทศไทยใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนั้นธุรกิจใดที่มีเครื่องมือทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า หรือ เงินกู้ยืม เป็นต้น เข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว


วันอังคารที่ 20
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 16.30 น.
ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อาคาร
C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภิเษก

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังต่อไปนี้

 • ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 Click
 • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ Click
 • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 Click
 • เอกสารประกอบการสัมมนา (สำหรับวันที่ 20 ธันวาคม 2559) Click
 • เอกสารประกอบการสัมมนา (สำหรับวันที่ 21 ธันวาคม 2559) จำนวน 2 ฉบับ
            - ฉบับที่ 1 IFRS 7 Click
            - ฉบับที่ 2 IAS 32 
  Click
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ Click

หมายเหตุ

 • ไม่แจกเอกสาร ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารก่อนการสัมมนา
 • มีอาหารว่าง ชาหรือกาแฟ
 • อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • แนะนำการเดินทาง ควรเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออกที่ 3
  เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี