dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30 แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดในยุคไทยแลนด์ 4.0 article

       ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่ยุคดิจิตอล ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและทำงานออนไลน์ หรือการนำเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาการของมาตรฐาน เทคนิคการรวบรวมหลักฐานหลายอย่างที่เคยทำในอดีตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย และเทคนิคในการรวบรวมหลักฐานที่สำคัญมากได้แก่ การขอยืนยันจากบุคคลภายนอกตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 505 หลักฐานที่ได้รับดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการควบคุมของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งหลักฐานนั้น ตัวอย่างเช่น การขอคำยืนยันจากธนาคารของกิจการ ซึ่งในอดีตผู้สอบบัญชีมักจะจัดทำคำขอยืนยันจากธนาคารโดยแยกเป็นแต่ละสาขา แต่หากมองถึงประสิทธิภาพก็ควรส่งไปที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บทความ ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30 Click

ตัวอย่างจดหมายและแบบฟอร์มของหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
Download File

หรือ


ข้อมูลติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด
ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้รับจากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18/01/60 สำหรับธนาคารกสิกรไทย
ณ วันที่ 3/07/60 สำหรับธนาคารธนชาต 
Click
 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี