dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ ร่วมกับปปง. ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลฯ

 

         สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี ได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำหรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปี 2558 และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี พร้อมด้วยคุณศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหาร และหุ้นส่วนของ PricewaterhouseCoopers และคุณวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ KPMG Phoomchai Audit Ltd. เข้าร่วมการประเมินและพบกับผู้แทนในคณะผู้ประเมินจากองค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเซียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering-APG) ได้แก่ Mr. David Shannon เลขานุการ APG, Ms. Joyce Chan ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกลางแห่งฮ่องกง, Mr. Kamal Hossain ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินธนาคารชาติบังกลาเทศ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและแนวทางของวิชาชีพบัญชีต่อเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT)

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี