dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ ร่วมกับแบงค์ชาติจัดเสวนา "ความท้าทายของสถาบันการเงินจากการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่" article

        สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง ความท้าทายของสถาบันการเงินจากการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 13.00
16.30 น. ที่ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่มากขึ้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

        ในการเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระของธนาคารพาณิชย์, คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, คุณวาสินี ศิวะเกื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าสายงานการเงินของธนาคารยูโอบี และ ผศ.ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีและอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารภาครัฐ รวมทั้งผู้สอบบัญชีมาร่วมงานเสวนากว่า 160 คน

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี