dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ article

        สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการศึกษาจำนวน 3 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 1/2555 เป็นการปรับเรื่องการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ และปรับการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งให้ถือปฏิบัติสำหรับหลักสูตรที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ส่วนฉบับที่ 2 นั้นเป็นเรื่องของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากบัญชีที่อยากเป็นสมาชิกสามัญและเข้าสู่วิชาชีพบัญชี จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และฉบับสุดท้าย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสมาชิกวิสามัญและสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย 
... คลิก และสำหรับประกาศแต่ละฉบับ ท่านสามารถติดตามอ่าน (ฉบับที่ 75/2559 – 77/2559) ได้ที่ ... คลิก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี