dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกท่านตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน ของตนเอง ผู้ร่วมงาน และบุคคลภายนอก โดยมีทีมวิทยากรผู้ชำนาญการจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สถานีดับเพลิงคลองเตย มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกัน และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ รวมถึงการจำลองสถานการณ์จริงให้เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี