dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ทั้งเวอร์ชั่น ภาษาไทยและอังกฤษ

       เมื่อต้นปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น ๗ ฉบับ อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวบางฉบับไม่ได้กำหนดให้ถือปฏิบัติสำหรับกิจการทุกประเภท จึงได้จัดทำคำชี้แจงเพื่อให้ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

ท่านสามารถ Download เอกสารต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

  • คำชี้แจง Click
  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN  (PDF) Click
  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN (Word) Click

 
Add