dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญชวนส่งโครงร่างการวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)


ASEAN Federation of Accountants (AFA) ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งโครงร่างการวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 500,000 บาท)

หัวข้อการวิจัย

            เพื่อมุ่งเน้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ SMEs ในภูมิภาคอาเซียนและสนับสนุนบทบาทขององค์กรวิชาชีพบัญชีในอาเซียน โดยอาจพิจารณาหัวข้อดังนี้

1)      Opportunities and challenges for SMEs in the current economy;

2)      The future economic outlook of the region;

3)      The latest development of the accountancy profession in the region and globally;

4)      The latest discussion on relevant professional standards (accounting, auditing ethics, etc) relevant to the SMEs;

5)      The ASEAN Economic Community 2015.

เอกสารที่จำเป็น

1)      โครงร่างการวิจัย ต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้

a.      Research aims;

b.      Proposed research questions;

c.      Research contributions (to current researches);

d.      Methodology;

e.      Key outputs and deliverables (including implications to current researches and practices);

f.        Budget structure;

g.      A detail timeline; และ

h.      Pathway to impact (a comprehensive plan for engaging industry and policy with the research)

2)      นักวิชาการอ้างอิง (จำกัด 1 หน้ากระดาษ)

3)      CV ของผู้วิจัยทุกท่าน (ผู้วิจัย 1 ท่าน จำกัด 1 หน้ากระดาษ)

การส่งผลงาน : ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

การประกาศผล : วันที่ 24 มีนาคม 2560

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 8 เดือน

รางวัล : เงินสนับสนุนการวิจัยจำนวน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 500,000 บาท) 

ท่านที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ที่ afasecretariat@iaiglobal.or.id ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารประกอบ Click

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์