dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

 

            นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 องค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการโครงการข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยข้อตกลงคุณธรรมเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independent Observer) ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ผู้สังเกตการณ์จะถูกคัดเลือกมาจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดโครงการข้อตกลงคุณธรรม และการเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ที่ คลิก 

            ในโอกาสนี้สภาวิชาชีพบัญชีใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่สนใจ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง สมัครเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร คลิก  กรอกประวัติและส่งแบบฟอร์มการสมัครไปที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านทางอีเมล์ singthong979@gmail.com หรือ act@anticorruption.in.th โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-613-8863-66 ต่อ 115

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์