dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากร โครงการ Young & Smart Accountants 2559

 

คุณกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแล ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โดยโครงการนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปีแล้ว นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โครงการ Young & Smart Accountants เป็นโครงการที่ดี ซึ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาบัญชีทั่วประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สายวิชาชีพบัญชี ให้มีความรู้รอบด้าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต เพื่อเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคง พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี