dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์กรมหาชน) จัดการสัมมนา “แรงงานวิชาชีพไทย : มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”

การสัมมนา “แรงงานวิชาชีพไทย : มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค งานสัมมนานี้จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาพยาบาลและสภาวิชาชีพบัญชี โดยดร.จุฬารัตน์ จิตไดศาลวัฒนาได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

          การสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การผลักดันกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Reference Qualification Framework) : โอกาสและความท้าทาย บรรยายโดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน การเทียบเคียงคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรใหม่ๆควรดำเนินการจัดให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนเพื่อยกฐานะให้ไดรับการรับรองในอาเซียนต่อไป และช่วงที่สองของการสัมมนาเป็นการเสวนาในหัวข้อ “แรงงานวิชาชีพไทยสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพในอาเซียน : อุปสรรค โอกาสและความท้าทาย” โดยมีคุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ ศิริราชพยาบาล และคุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน โดยการเสวนานี้ดำเนินรายการโดยคุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร นักวิจัยอาวุโสสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยมีเนื้อหาสรุปว่าแรงงานที่เคลื่อนย้ายไปทำงานในต่างประเทศจะได้รับประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และแรงงานวิชาชีพจะต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เท่าทันนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหัวใจของภาคบริการคือการพัฒนาคนให้ไปสู่มาตรฐานสากลให้ได้ ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้หน่วยงานและองค์กรที่ดูแลแรงงานวิชาชีพต่างๆต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีเพื่อประโยชน์สูงสุด การปิดเสรีโดยให้มีผลกระทบต่อแรงงานไทยให้น้อยที่สุด

ท่านสามารถอ่านสรุปเนื้อหาแบบเต็มได้ที่ คลิก 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี