dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ผู้สอบบัญชีตลาดทุนกว่า 60 ท่านร่วมงาน “เสวนาเพื่อซักซ้อมการเขียน KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่”
        เนื่องด้วยรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่จะเริ่มใช้ในปี 2560 แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะการเขียนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินสูงสุด สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ควรจะเขียนและวิธีการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสื่อสารเรื่อง KAM เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ


 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี